Jex’s Note

使用 Gulp Compile Sass

介紹

使用 node.js 的 gulp 套件可以偵測當 .scss 發生變動時可以自動 compile 並放到對應目錄

Install gulp

npm install gulp
npm install gulp-compass

gulpfile.js :

var gulp = require('gulp');
var compass = require('gulp-compass');
gulp.task('default', function() {
  gulp.run('compass');
  gulp.watch([
    '../../sass/**',
  ], function(event) {
    gulp.run('compass');
  });
});

gulp.task('compass', function() {
  gulp.src('../../sass/**')
  .pipe(compass({
    comments: false,
    css: '../../../public/static/css', // css folder
    sass: '../../sass', // scss folder
  }));
});

在 package.json 下執行 npm install

Comments